Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu là một công việc tương đối nguy hiểm. Do đó, chúng ta cần nắm rõ cú pháp và cần cẩn thận khi thực thi các câu lệnh này.

Cú pháp

Vì đây là một câu lệnh tương đối nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính đúng đắn và toàn vẹn của dữ liệu. Do đó, chúng ta cần thực hiện câu truy vấn dữ liệu, với cùng mệnh đề WHERE trước khi xóa.