Xây dựng một bài báo cáo – Hình ảnh, bảng biểu

Xây dựng một bài báo cáo – Hình ảnh, bảng biểu

Các hình ảnh, bảng biểu là phần không thể thiếu trong một bài báo cáo. Chúng ta cần lưu ý một vài điểm sau để bài báo cáo chuyên nghiệp hơn.

Về hình thức

Trong quá trình tìm hiểu, thì mình cũng không tìm thấy được các hướng dẫn hay quy định rõ ràng về hình thức của hình ảnh, bảng biểu trong một bài báo cáo. Tuy nhiên, trong quá trình đi học được các thầy hướng dẫn, cũng như đọc các bài báo khoa học, mình rút ra được một số quy ước sau:

  1. Bảng biểu và hình ảnh luôn phải có chú thích (figure/caption)
  2. Các bảng biểu, hình ảnh sẽ được đánh số thứ tự trong bài báo cáo. Có nhiều phương pháp đánh số, nhưng 2 cách phổ biến nhất là:
    • Cách 1: Đánh thứ tự từ trên xuống, không phân biệt chương. Tức là các hình ảnh, bảng biểu sẽ có số thứ tự: 1,2,3,…
    • Cách 2: Đánh kèm theo số chương. Tức là trong mỗi chương, chúng ta sẽ đếm lại từ đầu, số thứ tự sẽ kèm theo số chưng: 1.1, 1.2…, 3.1
  3. Về chú thích, đối với bảng biểu chú thích sẽ nằm ở trên trong khi chú thích của hình ảnh sẽ nằm ở dưới.
Chú thích của bảng
Chú thích của một hình ảnh

Các bạn lưu ý, chúng ta có thể đổi nhãn (Label) của chú thích bảng biểu, hình ảnh theo ý muốn bằng cách: chuột phải vào đối tượng –> insert caption. Chúng ta có thể tạo nhãn theo ý mình bằng cách: tại popup hiện lên –> Chọn “New Label”.

Lưu ý về nội dung

Trong quá trình đi học, đi làm rất nhiều lần tôi phải viết, phải đọc và hướng dẫn các bạn sinh viên viết một bài báo cáo. Phần lớn, chúng ta thường mắc chung một sai lầm nghiêm trọng. Đó là: thêm các hình ảnh, bảng biểu vào bài báo cáo một cách “cho có” hoặc cho bài báo cáo trông dài hơn. Mặc kệ người đọc có quan tâm hay có hiểu những hình ảnh, bảng biểu này không. Vậy để tránh lỗi này, chúng ta cần:

  1. Luôn phải đảm bảo về hình thức của hình ảnh và bảng biểu như đã đề cập ở mục trên.
  2. Trong các đoạn văn, cần đề cập tối thiểu 1 lần về hình ảnh, bảng biểu mà chúng ta thêm vào. Ví dụ: hình ảnh 1 mô tả về …. bảng 5 so sánh thu nhập giữa các quý của ….
  3. Các bảng biểu có số liệu thống kê mà không phải do chúng ta đích thân khảo sát bắt buộc phải có dẫn nguồn (tham chiếu) để tăng độ tin cậy với người đọc.