Một số khái niệm, thuật ngữ trong CSDL

Một số khái niệm, thuật ngữ trong môn Cơ Sở Dữ Liệu nói chung và hệ quản trị CSDL SQL Server nói riêng.

  • Độ ưu tiên của các toán tử (Operator Precedence) – Là thứ tự thực hiện các toán tử khi chúng cùng tồn tại trong một mệnh đề, một biểu thức. Ví dụ: trong một biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân và chia. Ta sẽ ưu tiên thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Các bạn có thể tham khảo độ ưu tiên trong SQLSerrver.
  • Khóa chính (Primary key) – là một thuộc tính trong bảng dữ liệu. Mà dựa vào giá trị thuộc tính này, chúng ta có thể phân biệt được các dòng dữ liệu
  • Khóa ngoại (Foreign key) – là một thuộc tính ở bảng dữ liệu này. Nhưng ở một bảng dữ liệu khác, nó là thuộc tính khóa chính. Và dựa vào thuộc tính này, chúng ta có thể liên kết 2 bảng dữ liệu lại với nhau, bằng một cách nào đó
  • SQL Server – Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển
  • Transact-SQL (T-SQL) – Là một ngôn ngữ truy vấn (SQL) được Microsoft hiện thực kèm với một số chức năng bổ sung