Mô hình thực thể liên kết

ER-Model
ER-Model

Từ khi ra đời, mô hình thực thể liên kết (entity relationship – ER) đã trở thành cách tiếp cận chính thống của mô hình dữ liệu ở mức ý niệm.

Tổng quan

Mô hình ER được các nhà phát triển ưa chuộng do những tính chất của nó:

  • Dễ dùng
  • Nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế
  • Phần lớn các nhà phát triển tin rằng các thực thể và các mối liên kết là những khái niệm mô hình hóa tự nhiên trong thế giới thực.

Mô hình ERthường được dùng như một công cụ trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người sử dụng cuối trong giai đoạn phân tích. Mô hình ER được sử dụng để xây dựng một mô hình dữ liệu ở mức ý niệm (là một sự mô tả về cấu trúc và sự ràng buộc của dữ liệu, các cấu trúc và ràng buộc này hoàn toàn độc lập với hệ quản trị CSDL).

Mô hình  ER được giới thiệu lần đầu trong một bài bào của P.Chen vào năm 1976. Về sau, mô hình được mở rộng với cấu trúc bổ sung bởi chính Chen và các tác giả khác như Teorey, Yang và Fry (1986)Storey (1991).

Mô hình thực thể liên kết

Mô hình ER được diễn tả theo các thực thể và các mối liên kết giữa các thực thể đó. Mỗi thực thể hoặc các mối liên kết có thể bao gồm các thuộc tính.

Ví dụ: Công ty bao gồm một số nhân viên, mỗi nhân viên được phân công vào các dự án khác nhau. Mỗi nhân viên chúng ta cần quản lý (lưu trữ): mã số nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi dự án chúng ta cần quản lý: mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu. Dưới đây là một mô hình ER cơ bản dùng để mô tả các thực thể và và mối liên kết của chúng.

Mô hình ER đơn giản
Mô hình ER đơn giản

Trong mô hình trên, chúng ta có:

  • 2 thực thể:
    • Nhân viên
    • Dự án
  • 1 mối liên kết: ‘được phân công’.
  • Mỗi thực thể có một số thuộc tính tương ứng.

Với ví dụ đơn giản phía trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy: các thực thể, mối liên kết và các thuộc tính của chúng trong thế giới thực đã được ánh xạ một cách rõ ràng vào mô hình của chúng ta. Từ mô hình này, chúng ta có thể tiến hành chuẩn hóa hoặc triển khai vào ứng dụng của mình một cách dễ dàng.

Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ giới thiệu sơ qua về mô hình ER. Trong bài viết kế tiếp, mình sẽ tiếp tục mô tả chi tiết hơn về: “các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết“. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết kế tiếp.