Mô hình thực thể liên kết – Bài tập

ER-Model-Exercises

Để hiểu rõ hơn về mô hình thực thể liên kết, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một vài bài tập mô hình ER, xây dựng sơ đồ theo mô tả bài toán.

Bài tập 1

Một công ty muốn quản lý nhân viên của họ, mỗi nhân viên được lưu trữ các thuộc tính: mã nhân viên, họ tên, địa chỉ và ngày sinh. Bên cạnh đó, họ cũng quản lý các dự án của mình. Mỗi dự án có thuộc tính: mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu. Mỗi nhân viên sẽ được tham gia tối thiểu 1 dự án và mỗi dự án phải có ít nhất 1 nhân viên tham gia.

Bài tập 2

Một trường đại học muốn quản lý các môn học và các lớp tương ứng. Môn học có các thuộc tính: mã môn học, tên môn học và số tín chỉ. Với mỗi môn học sẽ có các lớp học tương ứng, lớp học bao gồm các thuộc tính: số thứ tự, năm học, học kì.

Giải thích: môn CSDL sẽ có lớp CSDL tương ứng (CSDL 1 – 2020 – 1) và (CSDL 2 – 2020 – 2). Lớp CSDL 1, năm học 2020 học kì 1 và 2.

Bài tập 3

Một bệnh viện có 1 lượng lón các bác sĩ, mỗi bác sĩ sẽ có một mã nhân viên và chuyên môn riêng. Bên cạnh bác sĩ, bệnh viện cần quản lý thêm bệnh nhân, khi bệnh nhân nhập viện, cần được chữa trị (theo dõi) bởi 1 bác sĩ, mỗi bệnh nhân cũng có 1 mã số bệnh nhân và họ tên.

Một bác sĩ có thể chữa trị cho nhiều bệnh nhân, nhưng cũng không chữa cho bệnh nhân nào (các bác sĩ làm công tác chuyên môn, quản lý).

Quan trọng nhất là khi chữa trị, các thông tin về bác sĩ, bệnh nhân, tình trạng sức khỏe cần được lưu vào bệnh án. Bệnh án có các thuộc tính: mã bệnh án, ngày, giờ và kết quả.

Bài tập 4

Một phòng thí nghiệm có một số nhà khoa học, nghiên cứu một số dự án. Mỗi nhà khoa học trong quá trình làm việc sẽ sử dụng một số thiết bị cho mỗi dự án cụ thể. Thuộc tính của nhà khoa học bao gồm: mã nhân viên, họ tên, số điện thoại. Thuộc tính của dự án bao gồm: mã dự án, ngày bắt đầu. Thuộc tính của thiết bị bao gồm: số seri, giá.

Phòng thí nghiệm muốn quản lý ngày mà nhà khoa học đăng ký sử dụng thiết bị vào dự án nào.

Mỗi nhà khoa học phải làm việc tối thiểu trong 1 dự án với ít nhất 1 thiết bị. Thiết bị có thể không được sử dụng (bởi nhà khoa học trong một dự án nào).

Bài tập 5

Một công ty bất động sản có một vài sàn giao dịch, mỗi sàn giao dịch sẽ có thuộc tính: mã phòng giao dịch, địa chỉ.

Các nhân viên kinh doanh sẽ trực thuộc một sàn giao dịch nào đó và mỗi sàn giao dịch sẽ có tối thiểu 1 nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh sẽ có thuộc tính: mã nhân viên, họ tên. Với mỗi sàn giao dịch, sẽ có một quản lý (quản lý cũng là một nhân viên kinh doanh).

Công ty sẽ có một danh sách các bất động sản cần bán, mỗi bất động sản có các thuộc tính như: mã bất động sản, địa chỉ. Mỗi bất động sản sẽ được bán bởi tối thiểu một nhân viên kinh doanh và ngược lại, mỗi nhân viên kinh doanh phải bán ít nhất 1 bất động sản.

Mỗi bất đông sản thuộc về 1 hay nhiều chủ sở hữu. Chủ sở hữu bất động sản sẽ có các thuộc tính: mã chủ sở hữu, họ tên. Mỗi chủ sở hữu có thể có nhiều hơn 1 (tối thiểu 1) bất động sản.