Mô hình thực thể liên kết – Bài tập (2)

ER-Model-Exercises

Để hiểu rõ hơn về mô hình thực thể liên kết, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một vài bài tập mô hình ER, xây dựng sơ đồ theo mô tả bài toán.

Bạn có thể xem qua các bài tập mô hình thực thể liên kết với gợi ý giải trước, sau đó quay lại thực hành các bài tập này.

Bài tập 1

Một công ty muốn quản lý nhân viên. Thuộc tính của nhân viên bao gồm: mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Ngoài ra, công ty cũng muốn quản lý các dự án mà họ thực hiện, các dự án bao gồm các thuộc tính: mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu.

Mỗi nhân viên sẽ được giao thực hiện 1 hay nhiều dự án (hoặc có thể không có dự án nào)
Mỗi dự án phải có ít nhất 1 nhân viên. Mỗi nhân viên tham gia dự án sẽ có tỉ lệ thưởng khác nhau.

Bài tập 2

Một trường học muốn quản lý các môn học và các lớp học tương ứng. Mỗi môn học sẽ bao gồm các thông tin: mã môn, tên môn và số tín chỉ. Mỗi lớp học sẽ bao gồm: mã lớp, mã học kỳ.

Bài tập 3

Một bệnh viện quản lý các bác sĩ, thuộc tính của bác sĩ bao gồm mã số, họ tên và chuyên môn. Bệnh nhân được điều trị (theo dõi) bởi một bác sĩ, thuộc tính của bệnh nhân bao gồm mã số, họ tên.

Mỗi bệnh nhân sẽ được điều trị bởi một bác sĩ. Mỗi bác sĩ sẽ điều trị cho nhiều bệnh nhân hoặc chỉ làm công tác quản lý.

Một bệnh nhân có thể được thực hiện phẫu thuật bởi một ê kíp, mỗi ê kíp phải có ít nhất 1 bác sĩ. Ca mổ phải lưu trữ thông tin về ngày, giờ và kết quả.

Bài tập 4

Một phòng thí nghiệm (hóa học) muốn quản lý các nhà khoa học và các dự án mà họ thực hiện. Khi thực hiện các dự án, các nhà khoa học cần sử dụng đến một số loại trang thiết bị khác nhau.

Thuộc tính của nhà khoa học bao gồm: mã nhân viên, họ tên, số điện thoại. Thuộc tính của dụ án bao gồm mã dự án, ngày bắt đầu. Thuộc tính của thiết bị bao gồm số seri và giá.

Khi nhà khoa học sử dụng 1 thiết bị cho dự án của họ, ứng dụng cần lưu lại ngày bàn giao thiết bị.

Mỗi nhà khoa học phải làm ít nhất một dự án và sử dụng ít nhất 1 thiết bị cho dự án đó. Một thiết bị có thể không được giao cho nhà khoa học nào hay thuộc một dự án nào.

Bài 5

Một công ty bất động sản cần quản lý các thông tin về văn phòng, nhân viên và các bất động sản mà họ đang bán.

Thông tin của chi nhánh bao gồm: mã chi nhánh và địa chỉ chi nhánh. Mỗi chi nhánh bao gồm 1 hoặc nhiều nhân viên. Thông tin nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên nhân viên. Mỗi nhân viên phải làm việc (trực thuộc) duy nhất tại 1 chi nhánh.

Bên cạnh đó, công ty cần quản lý thêm danh sách các bất động sản mà họ đang bán. Thuộc tính của một bất động sản bao gồm: mã, địa chỉ. Mỗi bất động sản sẽ được quản lý bởi 1 chi nhánh duy nhất. Mỗi chi nhánh đồng thời sẽ bán nhiều hoặc không bán bất động sản nào hết.

Mỗi bất động sản sẽ thuộc về một chủ sở hữu nào đó, mỗi chủ sở hữu có thuộc tính là: mã số, tên. Mỗi chủ sở hữu sẽ sở hữu 1 hoặc nhiều bất động sản. Mỗi bất động sản thuộc về duy nhất 1 chủ sở hữu.

Bài tập 6

Một công ty cho thuê xe cần quản lý xe, các chi nhánh của công ty, khách hàng và sự đang ký thuê xe của khách hàng.

Thông tin về xe bao gồm: mã số xe, chi nhánh, kiểu xe, nhãn hiệu, loại xe và năm sản xuất. Có một thuộc tính quan trọng của xe là tổng số km đa chạy của xe, thuộc tính này sẽ được cập nhật sau khi xe được khách hàng trả lại.

Thông tin về chinh nhánh gồm: mã số chi nhánh, tên chi nhánh, địa điểm tổng số xe mà chi nhánh quản lý và giám đốc chi nhánh.

Thông tin về khách hàng bao gồm: mã số khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ và xếp hạng.

Thông tin về sự đăng ký xe bao gồm: mã số đăng ký, chi nhánh, loại xe, mã số khách hàng, mức giá.