Mô hình dữ liệu quan hệ – biểu diễn lược đồ CSDL quan hệ

relational-database-schema

Cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm nhiều quan hệ. Cấu trúc của CSDL được mô tả thông qua việc sử dụng một lược đồ ý niệm (conceptual schema), lược đồ này là sự mô tả toàn bộ cấu trúc luận lý (logical structure) của CSDL.

Có hai phương pháp phổ biến để biểu diễn một lược đồ (ý niệm):

  • Sử dụng các phát biểu ngắn gọn: mỗi quan hệ được đặt tên và theo sau là các tên của các thuộc tính của quan hệ được ghi trong hai dấu ngoặc đơn. Cách biểu diễn này có ưu điểm là đơn giản.
  • Biểu diễn đồ họa: mỗi quan hệ được biểu diễn bằng một hình chữ nhật trong đó có chứa các thuộc tính quan hệ. Cách biểu diễn này dễ dàng cho thấy các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

Lược đồ CSDL quan hệ (relational database schema) là một tập hợp tất cả các lược đồ quan hệ trong CSDL. Lược đồ CSDL ít bị thay đổi theo thời gian.

Thể hiện CSDL quan hệ (relational database instance) là một tập hợp tất cả các thể hiện quan hệ trong CSDL. Thể hiện CSDL thường bị thay đổi theo thời gian.

Ví dụ: Một phần của lược đồ CSDL Pine Valley được biểu diễn bằng mô tả văn bản như sau:

  • Customer (Customer_ID, Customer_Name, Address, City, State, Postal_Code)
  • Order (Order_ID, Date, Customer_ID)
  • Order_Line (Order_ID, Product_ID, Quantity)
  • Product (Product_ID, Description, Finish, Unit_Price, On_Hand)

Khóa chính của Order_Line là một khóa phức hợp bao gồm các thuộc tính Order_IDProduct_ID. Quan hệ Order có 1 khóa ngoại là Customer_ID – khóa này cho phép liên kết đơn đặt hàng với khách hàng có đơn đặt hàng này. Order_Line có hai khóa ngoại là Order_IDProduct_ID – các khóa này cho phép liên kết mỗi bộ của Order_Line với một bộ của Order và một bộ của Product.

Với phần lược đồ CSDL trên, chúng ta có thể biểu diễn bằng đồ họa như trong hình bên dưới