HTML DOM

HTML DOM
HTML DOM

DOM (Document Object Model) là một giao diện lập trình ứng dụng (API). DOM có dạng cấu trúc dữ liệu dạng cây, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và dựa theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để mô tả tài liệu.

Một HTML Object Model . Nó định nghĩa:
  • Các phần tử HTML là một objects
  • Các thuộc tính cho tất cả các phần tử HTML
  • Các phương thức cho tất cả các phần tử HTML
  • Các sự kiện cho tất cả các phần tử HTML
Một API cho JavaScript:
  • JavaScript có thể thêm/xóa/sửa các phần tử HTML
  • JavaScript có thể thêm/xóa/sửa thuộc tính HTML
  • JavaScript có thể thêm/xóa/sửa CSS styles
  • JavaScript có thể phản ứng lại với các sự kiện HTML (hover, click…)
  • JavaScript có thể thêm/xóa/sửa các sự kiện HTML

The HTML DOM (Document Object Model)

Khi 1 trang web được load, trình duyệt web sẽ tạo một Document Object Model của trang. HTML DOM model được xây dựng giống một cấu trúc dữ liệu dạng cây:

Document Object Model
Document Object Model