Gợi ý giải bài 6 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 6 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Một công ty có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên sẽ có các thuộc tính: mã số nhân viên, tên và ngày sinh. Mỗi nhân viên thuộc về một phòng ban. Mỗi phòng ban gồm nhiều nhân viên, mỗi phòng ban sẽ có tên và số điện thoại liên hệ.

Mỗi nhân viên làm việc cho nhiều đề án. Một đề án gồm nhiều nhân viên thực hiện. Các thuộc tính của một đề án bao gồm: mã số đề án và kinh phí dự trù. Mỗi nhân viên có thể có nhiều kỹ năng. Một kỹ năng có thể được sở hữu bởi nhiều nhân viên.

Chúng ta muốn lưu trữ tất cả các kỹ nhăng mà mỗi nhân viên có. Mỗi nhân viên sẽ sử dụng một tập hợp các kỹ năng (mà người đó có) để thực hiện một dự án nào đó. Mỗi kỹ năng sẽ có thuộc tính mã và mô tả.

Phân tích

Ở bài tập thứ 6, các bạn hãy thử mình tự phân tích thành phần sau đó vẽ sơ đồ ER rồi hãng đem so sánh với lời giải của mình nha.

Sơ đồ ER