Gợi ý giải bài 5 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 5 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Một môn học trong trường đại học có thể có một hay nhiều buổi phụ đạo. Thông tin về một môn học bao gồm: mã môn học, tên môn học và số tín chỉ. Thuộc tính về buổi phụ đạo bao gồm: số thứ tự (ví dụ: 1, 2 hay 3…). Mỗi buổi phụ đạo sẽ được phụ trách bởi 1 trợ giảng. Trợ giảng sẽ có các thuộc tính: mã số nhân viên, tên và địa chỉ. Mỗi môn học được giảng lý thuyết bởi 1 giáo sư. Thông tin giáo sư bao gồm: mã số nhân viên, tên, địa chỉ và lương thường niên.

Giáo sư có thể hướng dẫn sinh viên làm đề án nghiên cứu. Thông tin về đề án nghiên cứu bao gồm: mã số đề án, tựa đề. Thông tin về sinh viên bao gồm: mã số sinh viên, tên sinh viên và chuyên ngành. Mỗi giáo sư chỉ được hướng dẫn 1 sinh viên làm 1 đề án và mỗi sinh viên sẽ nhận được sự hướng dẫn của duy nhất 1 giáo sư mà thôi.

Phân tích

Trong bài này, mình cũng chỉ gợi ý các thực thể thôi nha. Danh sách thực thể bao gồm:

  • MÔN HỌC
  • BUỔI HỌC PHỤ ĐẠO
  • GIÁO SƯ
  • TRỢ GIẢNG
  • SINH VIÊN
  • ĐỀ ÁN

Sơ đồ ER

Dưới đây là sơ đồ ER của bài tập 5, các bạn có thể click vào để xem hình lớn hơn.