Gợi ý giải bài 4 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 4 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Một sự kiện âm nhạc có tổ chức nhiều buổi hòa nhạc. Một buổi hòa nhạc sẽ phải thuộc 1 sự kiện nào đó. Thuộc tính xác định của sự kiện là ngày khai mạc bao gồm 3 phần là ngày, tháng và năm.

Một buổi hòa nhạc thường biểu diễn một hay nhiều bản nhạc hòa tấu. Một bản nhạc sẽ được trình diễn tại một hay nhiều buổi hòa nhạc khác nhau – cũng có những bài nhạc chưa được trình diễn tại bất kỳ một buổi hòa nhạc nào. Mỗi buổi hòa nhạc sẽ có các thuộc tính: mã số buổi hòa nhạc, ngày (diễn ra). Một buổi hòa nhạc có thể kéo dài nhiều ngày, do đó giá trị ngày có thể nhận nhiều hơn 1 giá trị.

Mỗi buổi hòa nhạc có thể trình diễn nhiều bản nhạc hòa tấu. Thuộc tính của một bản nhạc bao gồm: tên bản nhạc, tên tác giả. Mỗi bản nhạc hòa tấu có thể có một hoặc nhiều chương khúc. Tên thuộc tính chương khúc gồm mã số và tên chương khúc.

Buổi hòa nhạc cần có một nhạc trưởng. Một nhạc trưởng có thể điều khiển nhiều buổi hòa nhạc hoặc không điều khiển buổi hòa nhạc nào cả. Thuộc tính của nhạc trưởng bao gồm mã số và tên.

Một bản nhạc hòa tấu sẽ cần đến một hay nhiều nhạc công. Thuộc tính về nhạc công bao gồm: mã số, tên nhạc công và nhạc cụ. Một nhạc công có thể tham gia trình diễn nhiều bản nhạc (trong buổi hòa tấu) hoặc không tham gia trình diễn.

Phân tích

Trong bài này, mình chỉ hạn chế ở mức gọi ý các thực thể. Về thuộc tính và mối liên kết các bạn tự suy luận nha. Danh sách các thực thể:

  • SỰ KIỆN ÂM NHẠC
  • BUỔI HÒA NHẠC
  • BẢN NHẠC
  • CHƯƠNG KHÚC
  • NHẠC TRƯỞNG
  • NHẠC CÔNG

Sơ đồ ER