Gợi ý giải bài 3 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 3 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Một công ty bất động sản có một số văn phòng tại nhiều địa điểm. Mỗi văn phòng có một mã số văn phòng và địa chỉ.

Mỗi một văn phòng sẽ có các nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ có mã số nhân viên, họ tên. Ở mỗi văn phòng, sẽ có 1 nhân viên được bầu làm trưởng văn phòng. Một nhân viên có một hay nhiều thân nhân (vợ và [các] con). Mỗi thân nhân chúng ta sẽ lưu trữ tên, ngày sinh, mối quan hệ (với nhân viên).

Công ty có một danh sách các BDS cần bán. Thông tin về BDS là mã số và địa chỉ. Mỗi bất động sản chỉ được rao bán tại 1 và chỉ 1 văn phòng. Mỗi văn phòng sẽ rao bán nhiều BDS và không thể không rao bán BDS nào.

Mỗi BDS sẽ thuộc về 1 chủ sở hữu. Chủ sở hữu có các thuộc tính như mã số, tên, địa chỉ và số điện thoại. Một chủ sở hữu có thể sở hữ 1 hoặc nhiều BDS.

Phân tích

Tiếp tục phân tích nhanh đề bài, chúng ta có các thông tin về các thực thể và thuộc tính tương ứng:

 • VĂN PHÒNG
  • Mã số
  • Địa chỉ
 • NHÂN VIÊN
  • Mã số
  • Họ tên
 • THÂN NHÂN
  • Họ tên
  • Ngày sinh
  • Mối quan hệ
 • BẤT ĐỘNG SẢN
  • Mã số
  • địa chỉ
 • CHỦ SỞ HỮU
  • Mã số
  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại

Trong bài này, mình sẽ không gợi ý về các mối liên kết cũng như lượng số nữa. Các bạn hãy tự suy luận, sau đó so sánh với sơ đồ ER ở dưới.

Sơ đồ ER

Trong bài số 3, chúng ta sẽ có thêm 1 thuộc tính là mã số cho mỗi thực thể, đây gọi là thuộc tính xác định. Trong sơ đồ ER, thuộc tính xác định sẽ được gạch chân bên dưới.

Ngoài ra, chúng ta có thực thể THÂN NHÂN là một kiểu thực thể yếu, chúng ta sẽ lưu ý nó khi trình bày trong sơ đồ.