Gợi ý giải bài 3 – chuẩn hóa dữ liệu

lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Dạng bài tập dựa vào các bộ của quan hệ, khái niệm phụ thuộc hàm để tìm ra các phụ thuộc hàm thỏa mãn bởi quan hệ đã cho.

Đề bài

Cho quan hệ $r(A, B, C)$ gồm có 4 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các phụ thuộc hàm thỏa mãn bởi quan hệ nêu trên.

Giải thuật

Với các bài tập dạng này, chúng ta chỉ cần dựa vào khái niệm của phụ thuộc hàm để xác định được các phụ thuộc hàm.

Đáp án bài tập

Có 2 phụ thuộc hàm $A \to B$ và $C \to B$