Gợi ý giải bài 2 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 2 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Một CSDL được xây dựng để lưu trữ thông tin về các quốc gia trên thế giới và trữ lượng khoáng sản của các quốc gia đó. Với mỗi khoáng sản, chúng ta chỉ cần lưu tên khoáng sản, giá hiện hành (1 ounce) trên thị trường, nơi tìm thấy (quốc gia nào), trữ lượng ước tính, sản lượng hàng năm. Với mỗi quốc gia, chúng ta sẽ lưu tên quốc gia, GNP (tổng sản lượng quốc gia). Mỗi quốc gia có thể có nhiều khoáng sản khác nhau và một khoáng sản có thể tìm thấy tại những quốc gia khác nhau.

Phân tích

Cũng như bài tập 1, chúng ta cần phân tích các thành phần trong mô hình trước khi vẽ sơ đồ. Trong bài tập này, dễ dàng nhận thấy 2 thực thể là QUỐC GIA và KHOÁNG SẢN. Giữa 2 thực thể này có một mối quan hệ là <<Khai thác>>, nhưng chúng ta còn thấy thông tin sản lượng hàng năm của một khoáng sản tại một quốc gia. Do đó, cũng như bài tập 1, chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ này thành một thực thể liên kết KHAI THÁC.

 • QUỐC GIA
  • Tên
  • GNP
 • KHOÁNG SẢN
  • Tên
  • Trữ lượng

Cũng như bài 1, đề bài không nhắc gì đến lượng số, nhưng để làm bài tốt hơn, ta có thể suy ra từ thực tế:

 • Một cuộc khai thác khoáng sản sẽ chỉ diễn ta tại 1 quốc gia. Một quốc gia có thể tổ chức 0 hoặc nhiều cuộc khai thác.
 • Một khoáng sản có thể được khai thác hoặc không. Một cuộc khai thác chỉ khai thác 1 loại khoáng sản.

Sơ đồ ER

Dựa vào những phân tích trên, chúng ta có sơ đồ ER như sau: