Gợi ý giải bài 1 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 1 – vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha.

Đề bài

Công ty mua vật tư từ một số nhà cung cấp. CSDL của công ty phải theo dõi số lượng mỗi loại vật tư mua từ mỗi nhà cung cấp. Nó còn lưu những địa chỉ của nhà cung cấp, nơi mà người của công ty đã đến nhận hàng. Mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều địa chỉ giao hàng. Đơn giá mà một nhà cung cấp tính cho mỗi loại vật tư cũng cần lưu trữ.

Phân tích

Trước khi vẽ được sơ đồ ER, chúng ta cần phân tích các thực thể, thuộc tínhmối liễn kiết giữa thực thể.

Các thực thể và thuộc tính tương ứng:

 • NHÀ CUNG CẤP
  • Tên
 • VẬT TƯ
  • Tên
 • ĐƠN HÀNG (là nâng cấp của mối liên kết “Cung cấp”): là thực thể kết hợp – vì chúng ta muốn lưu trữ thêm 1 số thông tin.
  • Số lượng
  • Đơn giá
  • Địa chỉ giao hàng

Mối quan hệ giữa các thực thể:

NHÀ CUNG CẤP <<Cung Cấp>> VẬT TƯ. Trong đề bài không đề cập đến lượng số tối đa, tối thiểu. Nhưng dựa vào kinh nghiệm thực tiễn (từ đời sống) chúng ta có thể giả định. Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều vật tư, một vật tư sẽ được cung cấp bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp. Và do chúng ta đã nâng cấp mối liên kết “Cung cấp” thành một thực thể liên kết “ĐƠN HÀNG”. Do đó, các mối liên kết và lượng số cũng bị thay đổi theo.

 • Một NHÀ CUNG CẤP sẽ có một hoặc nhiều đơn hàng. Một ĐƠN HÀNG sẽ thuộc về duy nhất 1 NHÀ CUNG CẤP.
 • Một VẬT TƯ có thể không thuộc ĐƠN HÀNG nào hoặc thuộc nhiều ĐƠN HÀNG. Ngược lại, một đơn hàng sẽ có ít nhất 1 VẬT TƯ hoặc nhiều VẬT TƯ.

Sơ đồ ER

Dựa vào các thông tin trên, chúng ta sẽ trình bày thành sơ đồ ER như hình bên dưới (bạn có thể click vào ảnh để mở to).