Gợi ý giải bài 1 – Chuyển đổi từ EERD qua mô hình dữ liệu quan hệ

lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Gợi ý giải bài tập số 1 – chuyển đổi từ EERD qua mô hình dữ liệu quan hệ. Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện, đừng copy y chang nha 🙂

Đề bài

Chuyển đổi EERD dưới đây qua mô hình dữ liệu quan hệ.

Gợi ý giải

Trước khi làm việc, chúng ta hãy lướt lại 1 xíu về lý thuyết. Nhìn trên EERD ở trên, chúng ta đưa ra 1 số nhận xét sau:

  • Bao gồm 2 thực thể.
  • 2 thực thể này liên kết với nhau bằng mối liên kết “Completes” với ràng buộc trọng số là Many-to-Many.
  • Các thực thể, mối liên kết chỉ bao gồm các thuộc tính đơn.

Vậy dựa vào lý thuyết, chúng ta sẽ có 3 quan hệ trong mô hình dữ liệu quan hệ:

  • EMPLOYEE
  • CERTIFICATE
  • COURSE

Các thuộc tính (đơn) của các thực thể, liên kết được giữ nguyên trở thành thuộc tính của quan hệ. Với quan hệ CERTIFICATE, chúng ta sẽ có khóa chính là tập khóa bao gồm khóa chính của 2 quan hệ phía ngoài (2 quan hệ được chuyển từ thực thể).

Đáp án

Dưới đây là đáp án theo ý kiến của mình.