Để học SQL dễ hơn

Học SQL
Học SQL

Một vài mẹo nhỏ, giúp các bạn bắt đầu học SQL nói chung và làm việc với ngôn ngữ T-SQL dễ dàng hơn. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về chúng.

Biến  (variable)

Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn thử nghiệm một hay một vài phương thức nào đó. Ví dụ: bạn đang tìm hiểu phương thức DATEADD, khi tra cứu tài liệu chúng ta có cú pháp:

Nhưng chúng ta vẫn cần hiểu rõ các tham số, thử nghiệm chúng, trước khi áp dụng nó lên dữ liệu thật của chúng ta phải không nào. Phương án tốt nhất trong trường hợp này là sử dụng 1 biến, gán dữ liệu và thử nghiệm các phương thức.

Cú pháp sử dụng biến

Bắt đầu bằng từ khóa DECLARE kế đến là tên biến, tên biến sẽ dược bắt đầu bởi ký tự @. Cuối cùng là kiểu dữ liệu. Lưu ý, kiểu dữ liệu rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu trả về của một số phương thức. Do đó, nếu chúng ta muốn thử nghiệm phương thức trước khi áp dụng lên dữ liệu thật, thì cần đồng bộ kiểu dữ liệu của biến với kiểu dữ liệu của thuộc tính chúng ta sắp xử lý.

Chúng ta cũng có thể khai báo nhiều biến liên tiếp trên cùng một dòng, các biến sẽ được ngăn cách với nhau bằng một dấu phẩy.

Sau khi đã khai báo xong, chúng ta có thể gán giá trị cho biến. Chúng ta có thể gán cho biến 1 giá trị trực tiếp, sử dụng một phương thức hay một biểu thức.

Để gán giá trị, chúng ta sử dụng từ khóa SET kế tiếp là biểu thức gán giá trị.

Và cuối cùng, chúng ta đã có thể sử dụng biến này trong mệnh đề truy vấn của chúng ta rồi. Dưới đây, là một ví dụ mình khai báo, gán giá trị và thử nghiệm phương thức DATEADD trong một câu truy vấn.

Các bạn hãy thử nghiệm lại câu truy vấn trên nhé.

Bảng tạm (temporary table)

Các bảng tạm tương tự như bảng bình thường trong CSDL. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong phiên làm việc của user đã tạo ra nó. Sau khi user đó chấm dứt phiên làm việc (log out) hoặc sử dụng lệnh DROP. Bảng tạm sẽ biến mất.

Chúng ta có thể sử dụng bảng tạm để thử nghiệm các câu truy vấn cập nhập. Với số lượng dòng dữ liệu bị thay đổi khá lớn hoặc điều kiện truy vấn tương đối phức tạp.

Mục đích sử dụng

  1. Kết hợp với câu truy vấn SELECT để tạo và đổ dữ liệu vào bảng tạm
  2. Sử dụng câu truy vấn UPDATE hoặc DELETE
  3. Sử dụng câu truy vấn SELECT để kiểm tra lại tính đúng đắn của câu truy vấn ở bước 2.
  4. Cuối cùng, khi đã chắc chắn. Chúng ta có thể thực thi câu truy vấn ở bước 2 cho bảng dữ liệu chính được rồi.

Để tạo một bảng tạm, mình có cú pháp sau:

Các bạn có thể thấy, câu truy vấn bình thường, kèm theo phương thức INTO và tên bảng tạm. Tên bảng tạm sẽ bắt đầu bằng dấu #. Lúc này, trong phiên làm việc của chúng ta, bảng #Artist_Tmp đã tồn tại. Các bạn có thể truy vấn, cập nhật hay xóa dữ liệu trên nó để thử nghiệm hay kiểm tra một câu truy vấn.