Chuỗi đối xứng – Palindrome

Palindrome-or-not

Chuỗi Palindrome hay còn được gọi là chuỗi đối xứng, nghĩa là khi ta đọc ngược hay xuôi thì vị trí các ký tự trong chuỗi không thay đổi.

Input: 1 chuỗi bất kỳ

Output: giá trị kiểu boolean – trả về true nếu input là chuỗi đối xứng, ngược lại trả về false.

Gợi ý giải:

Cách 1: Dựa vào đúng tính chất của chuỗi đối xứng, kiểm tra các ký tự ở vị trí tương ứng có bằng nhau không?

Theo mô tả trong hình phía trên, chúng ta sẽ lấy vị trí chính giữa làm tâm, sau đó so sánh các vị trí đối xứng $i$ và $len – 1 -i$ với $len$ là chiều dài của chuỗi.

Cách 2: Do tính chất đối xứng, nên khi chúng ta đảo ngược chuỗi lại thì vẫn nhận được chuỗi mới giống với chuỗi ban đầu. Vậy, để kiểm tra tính đối xứng chúng ta sẽ so sánh chuỗi ban đầu và chuỗi đảo ngược của nó.