Chuẩn hóa dữ liệu – Bài tập (có lời giải)

Chuẩn hóa dữ liệu - bài tập

Các bài tập chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến phụ thuộc hàm, tìm khóa, xác định dạng chuẩn của quan hệ kèm lời giải để các bạn có tham khảo để giải quyết các bài toán của các bạn.

Bài tập 1

Cho một lược đồ CDDL quan hệ với các thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Giả sử lược đồ có các phụ thuộc hàm sau:

 • $A \to D$
 • $AB \to E$
 • $BI \to E$
 • $CD \to I$
 • $E \to C$

Tính bao đóng của tập thuộc tính $\{A, E\}$

Bài tập 2

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ và các phụ thuộc hàm $F = \{D \to A, E \to BAH, A \to FC, B \to FC, H \to E, F \to G\}$. Hãy tìm tất cả các khóa của R.

Bài tập 3

Cho quan hệ $r(A, B, C)$ gồm có 4 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các phụ thuộc hàm thỏa mãn bởi quan hệ nêu trên.

Bài tập 4

Cho quan hệ $r$ gồm 5 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa mãn hoặc không thỏa mãn trong quan hệ r:

 • $A \to D$
 • $AB \to D$
 • $C \to BDE$
 • $E \to A$
 • $A \to E$

Bài tập 5

Cho quan hệ sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Với các phụ thuộc hàm:

 • dept_no $\to$ dept_name
 • dept_no $\to$ room_no
 • dept_no $\to$ phone_no
 • room_no $\to$ phone_no

Trả lời các câu hỏi sau:

a/ Nếu chọn dept_no làm khóa, hãy nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ trên đạt được.

b/ Hãy tìm cách chuyển quan hệ trên về dạng chuẩn 3.

Bài tập 6

Cho lược đồ quan hệ $R = \{A, B, C, D, E, F\}$ với tập phụ thuộc hàm:

 • $A \to CD$
 • $AB \to F$
 • $D \to E$

a/ Hãy cho biết $R$ ở dạng chuẩn cao nhất nào? Giải thích tại sao?

b/ Nếu R không ở dạng chuẩn 3 thì hãy phân rã $R$ thành các lược đồ quan hệ con đều ở dạng chuẩn 3 (phải nêu rõ quá trình phân rã này).