Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Cấu trúc điều khiển trong T-SQL
Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Tương tự các ngôn ngữ lập trình khác, SQL nói chung và T-SQL nói riêng cũng cung cấp cho chúng ta những cấu trúc điều khiển như rẽ nhánh, vòng lặp…vv

BEGIN … END

Câu lệnh BEGIN…END được sử dụng để định nghĩa 1 khối lệnh. Một khối lệnh bao gồm nhiều câu lệnh SQL được thực thi để xử lý một bài toán nào đó.

Ví dụ: Mình có câu truy vấn sau.

Câu truy vấn của chúng ta có kết quả sau:

Kết quả câu truy vấn
Kết quả câu truy vấn

Thông thường, chúng ta sử dụng câu lệnh BEGIN…END để khai báo các lệnh cho stored procedures, views…vv

IF – ELSE

Chắc chắn chúng ta không còn xa lạ với câu lệnh IF – ELSE nữa. Về tên gọi, IF – ELSE còn được biết đến với câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh rẽ nhánh sẽ thực thi hoặc bỏ qua một số dòng lệnh ở những điều kiện cụ thể.

Cấu trúc của câu lệnh IF trong T-SQL có dạng:

Dưới đây là một ví dụ:

Ở tab ‘result’, chúng ta có:

Mở qua tab ‘Message’:

Trong trường hợp chúng ta muốn sử dụng cả IF – ELSE, cũng tương tự các ngôn ngữ lập trình khác.

WHILE

Câu lệnh WHILE cho phép chúng ta thực hiện lặp lại một công việc nhiều lần. Cấu trúc câu lệnh WHILE:

Khi biểu thức điều kiện (Boolean_expression) vẫn còn trả về kết quả True. Các lệnh bên trong của câu lệnh WHILE sẽ tiếp tục được thực thi.

BREAK & CONTINUE

Trong câu lệnh WHILE, có một số trường hợp chúng ta cần thoát ra khỏi vòng lặp, hay bỏ qua một vòng xử lý. Lúc này, break và continue sẽ hỗ trợ chúng ta. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng, chúng ta cùng xem qua một vài ví dụ.