Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu
Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu là một công việc có tần suất rất lớn khi chúng ta làm việc với các CSDL. Vì thế chúng cũng có vai trò rất quan trọng và sức ảnh hưởng lớn. Một thao tác sai có thể để lại hậu quả vô cùng to lớn. Do đó, chúng ta cần hiểu rõ và sử dụng thuần thục các cú pháp cập nhật dữ liệu.

Cú pháp

Một vài ví dụ đơn giản:

Dữ liệu được cập nhật tức thời trên toàn bộ CSDL. Do đó, trước khi thực hiện, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh truy vấn dữ liệu với cùng mệnh đề ‘WHERE’ để xem trước ‘tập dữ liệu’ bị ảnh hưởng.

Thực hành

Để vận dụng những kiến thức phía trên, chúng ta hãy cùng thực hiện một vài bài tập nhỏ để ôn tập kiến thức. Dựa vào CSDL Chinook, thực hiện các thao tác cập nhật sau:

  • Cập nhật các giá trị ‘USA’ -> ‘US’ — thuộc tính ‘Country’ — bảng ‘Customer’
  • Cập nhật giá trị NULL -> ‘NA’ — thuộc tính ‘Company’ — bảng ‘Customer’
  • Cập nhật giá trị ‘Hip Hop/Rap’  -> ‘Rap’ — thuộc tính ‘Name’ — bảng ‘Genre’
  • Tăng thêm 10% giá trị — thuộc tính ‘Total’ -> bảng ‘Invoice’
  • Tăng thêm 30% giá trị — thuộc tính ‘UnitPrice’ — bảng ‘Track’ — nếu Genre.Name = ‘Pop’
  • Giảm 50% giá trí trị — thuộc tính ‘Total’ — bảng ‘Invoice’ — cho các khách hàng thuộc nước ‘Brazil’