Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết – Thực thể

ER-model
ER-model

Các cấu trúc chính của mô hình thực thể liên kết là thực thể, mối liên kếtthuộc tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực thể.

Thực thể

Thực thể một đối tượng chính, mà dự án của chúng ta cần thu thập thông tin xoay quanh chúng. Thực thể thường là con người, nơi chốn, sự kiện hay một khái niệm cụ thể.

Một vài ví dụ về thực thể như sau:

  • Con người: Giáo viên, sinh viên, bác sĩ, bệnh nhân…
  • Nơi chốn: Tỉnh, thành phố, quận huyện…
  • Sự kiện: đăng ký môn học, mua hàng…
  • Khái niệm: môn học, dịch vụ…

Thể hiện (instance) của một kiểu thực thể là một trường hợp cụ thể của một thực thể. Ví dụ: Chúng ta có kiểu thực thể “SINH VIÊN”, vậy bạn sinh viên “Minh Hòa” có mã số sinh viên “11DH110005” là một thể hiện của kiểu thực thể này.

Kiểu thực thể (entity type)

Kiểu thực thể à một tập hợp các thực thể có cùng tính chất. Một thực thể sẽ thuộc một trong 2 kiểu sau:

  • Kiểu thực thể mạnh (strong entity type): các thực thể thuộc kiểu này có thể tồn tại một cách độc lập.
  • Kiểu thực thể yếu (weak entity type):  các thực thể thuộc kiểu này không thể tồn tại một cách độc lập mà phải dựa vào thực thể khác. Thực thể mà thực thể yếu này phụ thuộc vào được gọi là kiểu thực thể chủ (owner entity type) hay kiểu thực thể chủ xác định (indentifying owner).

Để hiểu rõ hơn về kiểu thực thể, chúng ta cùng xét ví dụ trong một CSDL trường học. Thực thể “NHÂN VIÊN” có thể tồn tại mà không bị phụ thuộc thực thể nào hết. Do đó, nó chính là thực thể thuộc kiểu thực thể mạnh. Song song với đó, chúng ta cần quản lý thêm con của nhân viên để có những chính sách phúc lợi (vào các dịp lễ Trung Thu, tết Thiếu nhi…v). Chúng ta tạm gọi kiểu thực thể này là “NGƯỜI PHỤ THUỘC” và cũng dễ dàng nhận thấy, kiểu thực thể “NGƯỜI PHỤ THUỘC” không thể tồn tại nếu không có “NHÂN VIÊN”. Do đó, nó chính là một kiểu thực thể yếu.

Làm việc với thực thể

Đặt tên thực thể

Không có những quy định bắt buộc về cách đặt tên thực thể, tuy nhiên để mô hình của chúng ta tường minh hơn, kiểu thực thể nên là một danh từ (nếu sử dụng tiếng Anh thì sử dụng danh từ ở dạng số ít) và thông thường, tên thực thể được viết in hoa.

Biểu diễn thực thể trong mô hình ER

Trong mô hình ER, thực thể được thể hiện bởi ký hiệu hình chữ nhật. Nếu thực thể thuộc kiểu thực thể yếu, chúng ta sẽ sử dụng hình chữ nhật 2 nét. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ chuyển đổi ví dụ phía trên thành một sơ đồ ER đơn giản.

ER-Entity
ER-Entity