Bài tập đại số quan hệ

Để hiểu rõ hơn về đại số quan hệ, chúng ta cần thực hành một số bài tập cơ bản sau:

Bài tập 1

Cho một qua hệ “ĐIỂM” với mỗi dòng (row/records) mô tả điểm của sinh viên trong các kỳ thi:

Họ tênKỳ thiĐiểm
Vũ Hoàng Bảo Anhgiữa kỳ8.5
Võ Thiên Bảogiữa kỳ5.5
Võ Thiên Bảocuối kỳ9.0
Trần Thành Danhcuối kỳ7.5

Viết câu truy vấn (bằng đại số quan hệ) nhằm truy vấn điểm cuối kỳ của sinh viên ‘Võ Thiên Bảo’.

Bài tập 2

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ:

 • CHI_NHÁNH (Tên CN, Thành phố)
 • KHÁCH_HÀNG (Tên KH, Địa chỉ)
 • TÀI_KHOẢN (Số TK, Tên CN, Số dư)
 • GIAO_DỊCH (Tên KH, Số TK)

Viết câu truy vấn liệt kê tất cả các khách hàng gửi tiết kiệm tại chi nhánh có tên là “NH Tô Ký”

Bài tập 3

Cho lược đồ CSDL sau đây:

 • SINH_VIÊN (Mã SV, Họ tên, Tuổi)
 • MÔN_HỌC (Mã MH, Tên MH)
 • ĐIỂM (Mã SV, Mã MH, Điểm)

Viết các câu truy vấn sau:

 1. Truy vấn các sinh viên không có thông tin trong quan hệ ‘ĐIỂM’
 2. Liệt kê các các môn học mà có sinh viên có điểm thi dưới 4.0

Bài tập 4

Cho lược đồ CSDL sau đây

 • CHI_NHÁNH (Mã CN, Tên đường, Phường, Quận, Thành Phố, Số điện thoại)
 • NHÂN_VIÊN (Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Giới tính, Ngày sinh, Hệ số lương, Mã chi nhánh)

Dùng phép nửa kết (semi-join) truy vấn thông tin các nhân viên đang công tác tại ‘Thành Phố Hồ Chí Minh’