50 Linux & Terminal Commands được sử dụng nhiều nhất

Linux Commands

Dưới đây là 50 câu lệnh Linux phổ biến nhất mà người dùng Linux nào cũng nên biết, một số chúng còn có thể sử dụng trên MacOS, bạn biết bao nhiêu trong số chúng 🙂

aliascpfindkillmvrmdirtop
bgdategrepkillallnanosleeptouch
catdfgunziplessopensortuniq
cddiffgziplnpasswdsuwc
chmodduheadlspssudowho
chownechohistorymanpwdtailwhoami
clearfgjobsmkdirrmtarxargs